Vartika Adventure Vartika Kuiburi
   

ผู้เขียน หัวข้อ: LOADแนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน  (อ่าน 26 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

anonchobpost

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 19341
  • การ์ม่า: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)


ภาค ก
- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น
ภาค ข
- ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- การซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ
- ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)
- ความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์(Themodynamics)
- ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
- ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials) หรือกลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
- ความรู้เกี่ยวกับการวางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต
- จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
- แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

ภาค ก
- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น
ภาค ข
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
- ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ความรู้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
- ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร
- ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
- จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
- แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โหลดแนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

ภาค ก
- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น
ภาค ข
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
- ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
- ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
- การออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็กวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
- ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ
- การวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
- จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
- แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
http://www.xn--12cbaup3ge9ec6d6ab1ebcc2uwfg.com/
เข้าดูยูทูบสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
https://youtu.be/98488uRALtk

เข้าดูเว็บที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง
<a href=”http://xn--o3ch7c.blogspot.com/2017/07/blog-post_47.html”>คลิ๊ก</a>


 

 
 
 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง

Tags : คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทุกตำแหน่ง 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31