Vartika Adventure Vartika Kuiburi
   

ผู้เขียน หัวข้อ: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

attorney285

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 46114
  • การ์ม่า: +0/-0
    • ดูรายละเอียด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744705_th_6824607

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
ผู้แต่ง : กลุ่มวิญญูชน
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 800 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม.
รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
 
สารบัญ
 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 1 หลักทั่วไป
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ 
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ 2535
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ข้อความเบื้องต้น
หลักทั่วไป
ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
ลักษณะ 2 บุคคล
หมวด 1 บุคคลธรรมดา 
ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล
ส่วนที่ 2 ความสามารถ
ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา
ส่วนที่ 4 สาบสูญ
หมวด 2 นิติบุคคล
ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ส่วนที่ 2 สมาคม
ส่วนที่ 3 มูลนิธิ
ลักษณะ 3 ทรัพย์
ลักษณะ 4 นิติกรรม
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 แสดงเจตนา
หมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ลักษณะ 5 ระยะเวลา
ลักษณะ 6 อายุความ
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 กำหนดอายุความ
 
บรรพ 2 หนี้
ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้
หมวด 2 ผลแห่งหนี้
ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้
ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ
ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
ส่วนที่ 4 เพิกถอนฉ้อฉล
ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง
ส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ
1. บุริมสิทธิสามัญ
2. บุริมสิทธิพิเศษ
(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ 
(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ 
3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
4. ผลแห่งบุริมสิทธิ
หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง
หมวด5 ความระงับหนี้
ส่วนที่ 1 การชำระหนี้
ส่วนที่ 2 ปลดหนี้
ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้
ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่
ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน
ลักษณะ 2 สัญญา
หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา
หมวด 2 ผลแห่งสัญญา
หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
หมวด 4 เลิกสัญญา 
ลักษณะ 3 จัดการนอกสั่ง
ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้
ลักษณะ 5 ละเมิด
หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด
หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
หมวด 3 นิรโทษกรรม
 
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 
ลักษณะ 1 ซื้อขาย
หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์
หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
ส่วนที่ 1 การส่งมอบ
ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง
ส่วนที่ 3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ
ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด
หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ
หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
ส่วนที่ 1 ขายฝาก
ส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ
ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาดสั่งซื้อได้ที่ www.attorney285.co.th
ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน
ลักษณะ 3 ให้
ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า
ลักษณะ 5 เช่าซื้อ
ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
ลักษณะ 7 จ้างทำของ
ลักษณะ 8 รับขน
หมวด 1 รับขนของ
หมวด 2 รับขนคนโดยสาร
ลักษณะ 9 ยืม
หมวด 1 ยืมใช้คคงรูป
หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง
ลักษณะ 10 ฝากทรัพยื 
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 วิธีเฉพาะการฝากเงิน
หมวด 3 วิธีเแพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
ลักษณะ 11 ค้ำประกัน
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้
หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
ลักษณะ 12 จำนอง
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 สิทธอจำนองเพียงใด
หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
หมวด 4 การบังคับจำนอง
หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
ลักษณะ 13 จำนำ
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
หมวด 3 การบังคับจำนำ
หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ
ลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้า
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ
หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน
หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
หมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน
หมวด 6 ตัวแทนค้าต่าง
ลักษณะ 16 นายหน้า 
ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความ
ลักษณะ 18 การพนันและขันต่อ
ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด
ลักษณะ 20 ประกันภัย
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 ประกันวินาศภัย
ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
ส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุน
หมวด 3 ประกันชีวิต
ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน
ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงินล
ส่วนที่ 2 การรับรอง
ส่วนที่ 3 อาวัล
ส่วนที่ 4 การใช้เงิน
ส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า
(1) การรับรองเพื่อแก้หน้า
(2) การใช้เงินเพื่อแก้หน้า
ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน
ส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ
หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หมวด 4 เช็ค 
หมวด 5 อายุความ
หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย
ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ 
ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง
ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป้นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน
หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หมวด 4 บริษัทจำกัด
ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด
ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด
1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
2. กรรมการ
3. ประชุมใหญ่
4. บัญชีงบดุล
5. เงินปันผลและเงินสำรอง
6. สมุดและบัญชี
ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี
ส่วนที่ 5 การตรวจ
ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและลดทุน
ส่วนที่ 7 หุ้นกู้
ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด
ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน
ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว
ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง
ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง
ลักษณะ 23 สมาคม
 
บรรพ 4 ทรัพย์สิน 
ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์
หมวด 1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิื 
หมวด 2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้ กรรมสิทธิ์
หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวม
ลักษณะ 3 ครอบครอง
ลักษณะ 4 ภาระจำยอม
ลักษณะ 5 อาศัย
ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ 8 ภาระติดพันธ์ในอสังหาริมทรัพย์
 
บรรพ 5 ครอบครัว
ลักษณะ 1 การสมรส
หมวด 1 การหมั้น
หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส
หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส
หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
หมวด 1 บิดามารดา
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
หมวด 3 ความปกครอง
หมวด 4 บุตรบุญธรรม
ลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู
 
บรรพ 6 มรดก
ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
หมวด 2 การเป็นทายาท
หมวด 3 การตัดมิให้รับมรดก
หมวด 4 การสละมรดกและอื่นๆ
ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 แบบพินัยกรรม
หมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม
หมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์
หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม
หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม
ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
หมวด 1 ผู้จัดการมรดก
หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก
หมวด 3 การแบ่งมรดก
ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ
ลักษณะ 6 อายุความ
 
ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ 2499
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
หมวด 1 บทนิยาม
หมวด 2 การใช้กฎหมายอาญา
หมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ส่วนที่ 1 โทษ
ส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
ส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ
หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา
หมวด 5 ความพยายามกระทำความผิด
หมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุน
หมวด 7 การกระทำความผิดหลายบท หรือหลายกระทง
หมวด 8 การกระทำความผิดอีก
หมวด 9 อายุความ
ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ ความผิดลหุโทษ
ภาค 2 ความผิดสั่งซื้อได้ที่ www.attorney285.co.th
ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร
หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร 
หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลงเอกสาร
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋ว
หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
หมวด 4 ความผิเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต
หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย
หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา
ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ
หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
หมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์
หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง
หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก
หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร
หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ 
หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก
ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ
ภาค 3 ลหุโทษ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744641.744705_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย) 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31